GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Thuộc tính, tùy chọn và hành động Details

attributes, options and actions

Thuộc tính, tùy chọn và hành động
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Ở đây bên dưới danh sách do AI tạo ra Details

Here below the list of AI-generated

Ở đây bên dưới danh sách do AI tạo ra
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Kiểm tra hướng dẫn này trước khi đi sâu vào để tối đa hóa AI của Zakeke. Dưới đây là một số mẹo: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Kiểm tra hướng dẫn này trước khi đi sâu vào để tối đa hóa AI của Zakeke. Dưới đây là một số mẹo:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Liên kết Details

links

Liên kết
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Bạn không thể sử dụng AI để tạo Details

• You cannot use the AI to create

• Bạn không thể sử dụng AI để tạo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Đơn giản hóa thuộc tính với tên nhóm mô tả. Ví dụ: Thay vì liệt kê tất cả các vật liệu (ví dụ: nhựa, gỗ...), hãy sử dụng tên dễ nhận biết; AI của Zakeke sẽ hiểu chúng, loại bỏ sự cần thiết của danh sách đầy đủ. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Đơn giản hóa thuộc tính với tên nhóm mô tả. Ví dụ: Thay vì liệt kê tất cả các vật liệu (ví dụ: nhựa, gỗ...), hãy sử dụng tên dễ nhận biết; AI của Zakeke sẽ hiểu chúng, loại bỏ sự cần thiết của danh sách đầy đủ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Nói rõ kết quả mong muốn của bạn khi cung cấp lời nhắc. Ví dụ: chỉ định các chi tiết như "một chiếc ghế có hoặc không có tay vịn, với màu cơ thể có thể tùy chỉnh". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Nói rõ kết quả mong muốn của bạn khi cung cấp lời nhắc. Ví dụ: chỉ định các chi tiết như "một chiếc ghế có hoặc không có tay vịn, với màu cơ thể có thể tùy chỉnh".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Hãy mô tả trong việc đặt tên cho các yếu tố cảnh 3D — tránh mã hoặc trình giữ chỗ. Thay vì "Mesh_01", hãy sử dụng những cái tên rõ ràng như "cơ thể". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Hãy mô tả trong việc đặt tên cho các yếu tố cảnh 3D — tránh mã hoặc trình giữ chỗ. Thay vì "Mesh_01", hãy sử dụng những cái tên rõ ràng như "cơ thể".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Đọc ở đây Details

read here

Đọc ở đây
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Chúng tôi rất tiếc, nhưng có vẻ như bạn đã vượt quá giới hạn cho phép. Điều quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc và giới hạn được đặt ra để đảm bảo sử dụng công bằng và an toàn các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Chúng tôi rất tiếc, nhưng có vẻ như bạn đã vượt quá giới hạn cho phép. Điều quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc và giới hạn được đặt ra để đảm bảo sử dụng công bằng và an toàn các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Đã đạt đến giới hạn Details

Limit reached

Đã đạt đến giới hạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng viết email cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng viết email cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Không phát hiện thấy micrô: Đảm bảo micrô được kết nối với thiết bị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng micrô ngoài, hãy đảm bảo micrô được cắm đúng cách và được hệ thống của bạn nhận dạng. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Không phát hiện thấy micrô: Đảm bảo micrô được kết nối với thiết bị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng micrô ngoài, hãy đảm bảo micrô được cắm đúng cách và được hệ thống của bạn nhận dạng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Quyền của trình duyệt: Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền truy cập micrô cho trang web này. Bạn thường có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng máy ảnh / micrô trong thanh địa chỉ của trình duyệt và chọn 'Cho phép'. Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Quyền của trình duyệt: Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền truy cập micrô cho trang web này. Bạn thường có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng máy ảnh / micrô trong thanh địa chỉ của trình duyệt và chọn 'Cho phép'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Chúng tôi không thể truy cập micrô của bạn. Vui lòng kiểm tra những điều sau: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Chúng tôi không thể truy cập micrô của bạn. Vui lòng kiểm tra những điều sau:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as